ธันวาคม 2555

posted on 03 Dec 2012 08:33 by mitrapap in MyWork
7 ศุกร์
- เข้าเมืองเพรียว ตรวจสอบระบบทั่วไป ปกติ
- สอบถามราคาโทนเนอร์ของ HP 1020 รุ่น SW12A ราคาจากช่างเติมหมึก 1000 บาท แต่ต้องสั่ง 4 ตลับ ส่วนราคาจากร้านคอมเท็ค มี 800 บาท กับ 1000 บาท
- ประชุมช่วงเย็น รับนโยบายมา 9 ข้อ
 
6 พฤหัส
- จัดพิมพ์ระเบียบพนักงาน, ระเบียบพขร., คู่มือพขร. ส่งให้คุณแสงแรกตรวจสอบ
- ดูแลระบบทั่วไปตามปกติ
 
5 พุธ
- หยุดวันพ่อแห่งชาติ
 
4 อังคาร
- ติดตามเรื่องเอกสารแต่งตั้งจป.และคณะกรรมการจป.
- ดูแลระบบทั่วไปตามปกติ
 
3 จันทร์
- แก้ไขเอกสาร เกี่ยวกับการระงับและอนุญาต เปลี่ยนจากคำว่า "เบี้ยเลี้ยง" เป็น "ค่าเที่ยว" และปรับปรุงแก้ไขข้อความบางส่วนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
1 เสาร์
- ทบทวนผังองค์กร
- ดูแลระบบทั่วไปตามปกติ